SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum

OM kód: 203033/002 | 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.

Intézmény logo

Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Könyvtár

Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtárhasználati szabályzat az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának része (egyben az iskolai SZMSZ melléklete)
Tartalma:

 • A használatra jogosultak köre
 • A használat módjai/lehetőségei
 • A könyvtár szolgáltatásai
 • Könyvtári házirend

Részletezve:
I. A használatra jogosultak köre:
A használatra jogosultságot meghatározza, hogy a Baross Gábor KSZK könyvtára nem nyilvános könyvtár. Ezért a könyvtárhasználók köre:

 • az iskola nappali tagozatos tanulói (szakközépiskola, szakiskola),
 • az iskola pedagógusai, az iskola adminisztratív és technikai dolgozói,
 • a felnőttoktatási tagozat hallgatói
 • alkalmanként az iskolába járó tanulók szülei (az iskola alapdokumentumainak megtekintése)

A könyvtár használata, a beiratkozás, és a szolgáltatások igénybe vétele ingyenes. Korlátozott a használat a szülők és a felnőttoktatási tagozat hallgatói számára. A felnőttoktatási tagozat hallgatói csak tanórai használatra kölcsönözhetnek az állományból, a szülők helyben tájékozódhatnak az iskola alapdokumentumairól (Ped. Program, SZMSZ, Házirend). A könyvtáros az állományvédelem és a nyilvántartás miatt beiratkozáskor kérheti a beiratkozó személyes adatait.

 1.  A használat módjai/lehetőségei
  II.1 A helyben használat 
  Tárgyi feltételek (az iskola biztosítja)
 • 24 ülőhely,
 • 3 számítógép (2 a könyvtárhasználók számára, 1 könyvtárosi használatra) internet-hozzáféréssel,
 • 1 nyomtató.

Szakmai feltételek (a könyvtáros biztosítja):

 • szakmai segítségadás az információhordozók közötti eligazodásban,
 • a dokumentumok kezelésében,
 • az információk keresésében.

Az iskolai könyvtár állománya 100%-ban szabadpolcon található, a tankönyvek külön raktárhelyiségben vannak elhelyezve.
Csak helyben használható állományrészek: kézikönyvek, folyóiratok és az iskola alapdokumentumaiból egy-egy példány.

II.2. A kölcsönzés:
A könyvtárban tasakos-színcsíkos kölcsönzési rend működik. Bármely dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével és a nyilvántartásban való rögzítésével (aláírt és a kölcsönző tasakban elhelyezett könyvkarton) lehet kikölcsönözni. Kölcsönzési határidő 4 hét, ami esetenként -a példányszámtól függően- meghosszabbítható, tanulónként négy dokumentum (ebbe a tankönyv nem számít bele). A pedagógusok esetében nincs kötött példányszám, ill. kölcsönzési határidő. Az elveszett vagy megrongált példányt a tanulónak vagy meg kell térítenie, vagy kifogástalan példánnyal kell pótolnia. (A könyvtáros döntése lehet, hogy az elveszett/megrongálódott dokumentum ismeretében fénymásolatot elfogad-e.) Abban az esetben, ha a tanuló év végéig nem rendezi könyvtartozását, a következő tanév elején addig nem kaphat újabb könyveket, amíg tartozását nem rendezi. Abban az esetben, ha a tanuló távozni szándékozik az iskolából, vagy tanulói jogviszonya bármely okból megszűnik, ez csak könyvtartozásának rendezése után lehetséges. Annak az iskolából távozó dolgozónak, akinek közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, az arra rendszeresített dokumentumon („köröző lap”) a könyvtáros aláírásával igazolja, hogy nincs könyvtári tartozása.

III. A könyvtár szolgáltatásai:

 • Kölcsönzés (az előbbiek szerint),
 • internet-hozzáférés,
 • helyben használat,
 • Előjegyzés (1 hét, ami után át nem vétel esetén a következő tanulóhoz kerül a dokumentum),
 • esetenként könyvtárközi kölcsönzés,
 • a tankönyvpiac rendjéről szóló törvénynek megfelelően a tankönyvellátás biztosítása (tartós és ingyen tankönyvek),
 • másolatszolgáltatás (korlátozottan, a könyvtári adminisztrációhoz kapcsolódóan, ill., tanulás, oktatás célját szolgáló dokumentumok esetében, ugyanis a könyvtárhelyiségben nincs másológép),
 • információszolgáltatás (bibliográfiakészítés, versenyek ajánlott irodalmának biztosítása helyben, vagy kölcsönözhetően, stb.)
 1.  Könyvtári házirend 
  IV.1. Nyitva tartás: Mivel az állomány 100%-ban szabadpolcos, így különösen fontos az állományvédelem. A könyvtár használata kölcsönzési időben biztosított, ami heti 22 óra. Ezeken az időpontokon túl a könyvtáros heti 12 órában zárvatartás mellett az iskolában tartózkodik.

IV.2. A könyvtárhasználóktól megkívánt viselkedés:

 • a kölcsönzőtérbe táska, kabát nem vihető be,
 • a könyvtárban dohányozni, étkezni, hangoskodni nem lehet,
 • a könyvtár a nyugodt informálódás helyszíne, az ezt megzavarók a könyvtárhasználatból kizárhatók.

A könyvtár kölcsönözhető állománya raktári rendben (ETO számokkal):
0:Általános művek
1:Filozófia, pszichológia
2:Vallás
3:Társadalomtudomány
4:-
5:Természettudomány
6:Alkalmazott tudomány
7:Művészetek, sport
8:Irodalom, nyelvészet
9:Földrajz, történelem

A raktári rendben ezután a szerzők betűrendje szerinti szépirodalom található. Tematikus válogatások: pedagógiai szakirodalom, (ami a kézikönyvtári állománynál van elhelyezve), valamint a házi olvasmányok csoportja.

Debrecen, 2012. november 20.

Könyvtár gyüjtőköri szabályzata

 1.  Bevezetés

A 16/1998. (IV. 8.) MKM. rendelet előírásainak megfelelően iskolánk, a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium elkészítette szervezeti és működési szabályzatát, melybe beépül az iskolai könyvtár működési szabályzata.
Ehhez a működési szabályzathoz, annak részeként kapcsolódik az állomány tervszerű, meghatározott szempontok szerinti alakítását tartalmazó gyűjtőköri szabályzat.
Jelen dokumentum tehát - szakértői véleményezés után - az iskola szervezeti és működési szabályzatának, azon belül az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletet fogja képezni.

 1.  Helyzetelemzés

Iskolánk közös igazgatású közoktatási intézmény.
Alapfeladatai:

 • nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
 • nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
 • nappali rendszerű, iskolai oktatásban részt vevő, nem fogyatékos iskolai tanulók kollégiumi elhelyezése
 • általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás

Szakiskolában 3 gépész és 1 közlekedés szakmacsoportos osztály indul a 9. évfolyamon. Várhatóan a szakiskola 10. évfolyamát sikeresen elvégző diákok gépi forgácsoló, hegesztő, szerkezetlakatos, karosszérialakatos, légtechnikai rendszerszerelő valamint energiahasznosító berendezés szerelője szakmákat tanulhatnak a szakképző évfolyamokon.
Szakközépiskolában 2 informatika, 1 közlekedés és 1 művészet, kommunikáció és közművelődés szakirányú osztály indul a 9. évfolyamon. A szakközépiskolai szakképző (13.) évfolyamon díszműkovács (feltétele érettségi) és dízelmotoros vasúti jármű szerelője (feltétele a 12. évfolyam elvégzése) szakma lesz választható.
A tanulók jellemző adatai
A szakközépiskolai képzés felé orientálódó tanulók szülői háttere a kisvállalkozók, közalkalmazottak köréből kerül ki. A szakiskolai képzést választó átlagos, vagy annál gyengébb képességű tanulók hátterét szakképzett, gyakran azonban szakképzetlen szülők alkotják. 
Igen magas diákjaink között a rendezetlen családi körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyerekek száma. 
A tanulók előképzettségére - különösen a szakiskolai képzést választók esetében- ­komoly hiányosságok jellemzők. Gyakran tapasztalható az ún. funkcionális analfabetizmus problémája, ami egész iskolai életüket, tanu1ói teljesítményüket döntően befolyásolja. 
A felnőttoktatásban részt vevők viszonylag magas létszámát indokolja az érettséginek - mint minimális elvárásnak - a megjelenése különböző munkahelyeken. Az ebben a képzésben részesülők saját munkaerőpiaci értéküket szándékoznak növelni azzal, hogy szakmunkás végzettségük mellett érettségi bizonyítványt is szereznek. 
Az iskolánkban a nevelési, oktatási, szakmai képzési célokat a pedagógiai programunk részletesen taglalja. Legfontosabbak közülük a következők, a teljesség igénye nélkül:

 • A mindenkori gazdasági igényekhez igazodva képezni a tanulókat, hogy biztos tantárgyi alapokat kapva, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezve képesek legyenek az életben való önálló eligazodásra, munkába állásra, illetve felsőfokú tanintézetekben való továbbtanulásra.
 • Tanulóinknak legyen lehetőségük megmutatni a bennük rejlő tehetséget, képességeket.
 • Rendelkezzenek önálló véleménnyel, ismerjek jogaikat, de teljesítsék kötelességüket.
 • Legyenek önmagukkal, környezetükkel, munkájukkal szemben igényesek.

A pedagógiai programban megfogalmazottakból szinte evidenciaként következnek az alábbi célok, feladatok.

 1.  Az iskolai könyvtár céljai, feladatai

Alapvető célja, hogy a rendelkezésre álló szakkönyvek, folyóiratok, különböző kiadványok segítségével biztosítsa az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának szinten tartását, emelését.
A helyzetelemzés szerint iskolánkban a könyvtárnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy könnyen hozzáférhetővé tett állományával a hátrányos helyzetben levő tanulók számára is biztosítsa az általános műveltség megszerzésének, kiszélesítésének lehetőségét.
Ezen túl azonban nyitottnak kell lennie a korszerű, modern ismeretek felé, amit állományának rendszeres korszerűsítésével közvetít használóinak.
E legfontosabb célok elérése érdekében feladata, hogy beszerezze és biztosítsa használói számára a legfontosabb, az oktatáshoz - neveléshez, valamint a tanuláshoz nélkülözhetetlen nyomtatott információhordozókat.
Gyűjteményét folyamatosan fejlessze, feltárja, őrizze meg, gondozza, és használóinak bocsássa rendelkezésére, adjon róla tájékoztatást.
Iskolánk könyvtárának fontos feladata a tanulók önálló könyv- és könyvtár­használatnak kialakítása. Ezt a feladatát nem puszta létezésével teljesíti, hanem azzal, hogy az iskolai könyvtárban a tanulók - az objektív adottságokhoz igazodóan ­könyvtárismereti és - használati órákon vesznek reszt.
Intézményünk könyvtárának szakfeladatait (az állomány gondozásáról, leltározásró1, selejtezésről stb.) az iskola szervezeti és működési szabályzatában szereplő könyvtári működési szabályzat tartalmazza.

 1.  A gyűjtés szempontjai

4.1. Gyűjtőköri indoklás
Iskolai könyvtárunk elsőrangú feladata a tanítás és tanulás segítése. Az oktatás/nevelés elősegítéséhez szükség van szakmódszertani kiadványok biztosítására.
A 9-10. osztály tanításához és az érettségire felkészítő oktatáshoz a közismereti tantárgyak elvárásaihoz igazodó művek; a szakképzéshez pedig a képzett szakmáknak megfelelő tartalmú kiadványok beszerzésére van szükség.
Az oktató-nevelő munka eredményességét fokozhatják az egyes szaktárgyak szakirodalmának összefoglaló kézikönyvei, lexikális és részletező, valamint a tanított szakmák felsőszintű anyagai. 
A nevelőmunkát szolgálja az állomány egésze (gyűjtemény-jellege), az állomány- kiemelés, a rendezettség, tartalmi tényezők, stb.
A tanulók munkáját, felkészülését, önképzését segítik a megfelelő számban rendelkezésre álló ajánlott és háziolvasmányok, középfokú szaktárgyi és szakmai irodalom, a megfelelő számú lexikális anyag, kézikönyvek, szótárak, a tudományok legújabb vívmányait tárgyaló folyóiratok.
A könyvtár a tanári és tanu1ói önművelés, önképzés színtere, ezért ehhez igazodó ismeretterjesztő jellegű anyanyelvi, művészeti, természettudományos, általános technikai ismeretek tartalmazó a magyar - és az egyetemes történelem eseményeivel foglalkozó, valamint földrajzi- honismereti témájú állomány fejlesztése is indokolt.
A legújabb törvényi elvárásoknak megfelelően iskolánkban eddig nem tanított közismereti tantárgyak épülnek a helyi tantervbe, illetve kerülnek ki, ehhez kell rugalmasan igazodva alakítani az állományt.
Nélkülözhetetlen információforrásként az internethasználat díjtalan biztosítása az iskolai könyvtár egyik legfontosabb funkciójává vált.
A helyzetelemzésben ismertetett tanu1ói jellemzők miatt - hiányos alapképzettség, hátrányos helyzet - az iskolai könyvtár az igények felébresztésében, az olvasás, az irodalom, a művészetek megszerettetésében elsőrendű szerepet tölt be.
Az állomány tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a színvonalas ifjúsági irodalom beszerzése, annak ajánlása fokozatosan vezetheti tanu1óink egy részét az olvasóvá válás felé, nyithatja meg őket a klasszikus és modem irodalom elfogadása felé.
Könyvtárunkban szórakoztató jellegű irodalomra is szükség van, hiszen kollégiumi könyvtárként is állunk az itt lakó tanulók rendelkezésére. A beszerzésben azonban továbbra sem szerepel a lektűr (ponyva, krimi, horror, szerelmes fűzetek).
Mivel a klasszikus és modern magyar- és világirodalom az ízlésnevelés eszköze, ezért - bármilyen szűkösek is anyagi lehetőségeink - ezek beszerzéséről folyamatosan - 2-3 példányban - gondoskodni kell.
4.2. A gyűjtés köre
A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat fő -és mellékgyűjtőköri szempontok szerint gyűjtjük.
A gyűjtőköri indoklásban megfogalmazottak szerint az iskola alapvető oktatási feladatainak megvalósításához kapcsolódó dokumentumok a könyvtár fő gyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos iskolai funkciókhoz (olvasóvá nevelés, szabadidő eltöltése, stb.) kapcsolódó kiadványok pedig a mellékgyűjtőkörbe.
A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartoznak az alább felsorolt könyvek, dokumentumok: klasszikus és modern irodalombó1 a kötelező és ajánlott művek

 • a tananyagban (helyi tantervben) szereplőírók, költők munkái, a róluk, illetve műveikről szóló irodalmak
 • a tananyagban szereplő nevezetes személyiségek életrajzai, önéletírásai
 • a világ- és a magyar, klasszikus és modern irodalom tematikus gyűjteményei
 • a helyi tanterv alapján tanított közismereti és szakmai tantárgyak szakmódszertanával kapcsolatos munkák, ismeretterjesztő művek,
 • a szakképzés történetével, módszertanával, a középiskolai felnőttoktatással foglalkozó munkák
 • általános pedagógiai (neveléstörténet, - tudomány - módszertan) jellegű összefoglaló munkák
 • a korosztály lélektanával foglalkozó dokumentumok
 • a tananyagokhoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató ­alap- és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek könyvtárüggyel foglalkozó, adott iskolatípust érintő munkák (állománygyarapításhoz szükséges kiadványok)
 • általános lexikonok, enciklopédiák
 • családjoggal, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó munkák
 • Hajdú-Bihar megyével, Debrecennel kapcsolatos hon- és helyismereti munkák iskolánk névadójával, Baross Gáborral foglalkozó művek
 • tanított tantárgyak tankönyvei, munkafüzetei, feladatlapjai

A könyvtár mellékgyűjtőkörébe tartoznak:

 • a tananyagban nem szerepelt klasszikus és modern külföldi és magyar írók, költők művei
 • a színvonalas ifjúsági irodalom alkotásai
 • az önképzéshez felhasználható alap- és középszintű ismeretterjesztő irodalom azokról a tudományterületekrő1, melyek oktatott tantárgyként nem szerepelnek (pl. politika, hadtudomány, csillagászat, stb.)
 • enciklopédikus művek az egyes tudományágak köréből
 • alapvető művészeti lexikonok, albumok
 • a tananyagban nem szereplő, de az általános műveltség szempontjából fontos tudósok, művészek, írók, költők önéletrajzai, életrajzok, életrajzi gyűjtemények, az iskola történetével foglalkozó anyagok
 • periodikák közül az országos jelentőségű és helyi jellegű irodalmi, általános tudományos és szakmai jellegű folyóiratok /anyagi lehetőségek függvénye a nagyságrend

4.3. A gyűjtés mélysége. nyelvi és időbeli határai
A könyvtár csak magyar nyelven megjelent, és legújabb kiadású könyveket gyűjt.
Régi kiadványok, illetve muzeális értékű könyvek vásárlása indokolatlan.
A könyvtár a teljesség igényével gyűjti magyar nyelven:

 • a tananyagban szereplő klasszikus és modem magyar és külföldi írók, költők életművét
 • a helyi tantervben szereplőkötelező és ajánlott irodalmat
 • a szaktantárgyakhoz kapcso1ődő alap- és középszintű elméleti ismeretközlő irodalmat, történeti és osszefogla1ő műveket
 • a nevelés és oktatás elméletével, a tantárgyak módszertanával foglalkozó kézikönyveket, segédkönyveket, különös tekintettel a szakképzésre
 • az iskola névadójával foglalkozó műveket
 • a felvételi követelményeket, továbbtanulási lehetőségeket tartalmazó kiadványokat
 • a korosztály gyermek- és ifjúságvédelmével foglalkozó munkákat

Szelektálva gyűjti:

 • az irodalom tananyagában nem szereplőírók, költők műveit, az ifjúsági irodalmat
 • közép- és felsőszintű általános lexikonokat
 • a nem tanított tudományágak ismeretterjesztő és középszintű irodalmát, művészeti albumokat, a sport történetével, elméletével foglalkozó kiadványokat, honismereti és helytörténeti anyagot Hajdu-Bihar megyéről és Debrecenről; pszichológiai, szociológiai, politikai, vallási tartalmú irodalmat
 • különböző témabibliográfiákat használhatóság szerint
 • folyóiratokat, napilapokat, egyéb periodikákat.

A teljesség igényével gyűjtött dokumentumokat a könyvtár folyamatosan szerzi be, a szelektálva gyűjtött anyagok beszerzése a pénzügyi és tárgyi feltételektől függ.
4.4. A gyűjtés dokumentumtípusai
A könyvtárunk beszerzéskor előnyben részesíti a kötött könyv formában megjelent dokumentumokat. Ezen kívül csak periodikát gyűjt (folyóiratok, heti- és napilapok). Az un. egyéb dokumentumok közül a könyvtár állományába kerülnek az iskola életének dokumentumai.
Könyvtárunk korlátozottan gyűjt:

 • audiovizuális ismerethordozókat, kottákat
 • kartográfiai segédleteket
 • nyomtatványokat, prospektusokat, plakátokat kézirat-jellegű fűzött anyagokat
 1.  Állományapasztás

Az iskolai könyvtár állományának apasztása, törlése abban az esetben történhet meg, ha a dokumentum tartalmi, szakmai szempontbő1 elavult

 • a dokumentum felesleges példánynak bizonyul (olvasói igény hiánya, kikerülés a gyűjtőkörből)
 • a dokumentum a használat során elrongálódott a dokumentum elveszett, megsemmisült
 • leltár során hiányként jelentkezett

Az előbbi okok miatt selejtezésre került dokumentumokat rendszeres jelleggel, de legalább kétévente töröljük az állományból. A törlés dokumentálására törlési jegyzék készül, két példányban.
A törlési jegyzéken a törlés okán túl szerepelnie kell a dokumentum leltári számának, szerzőjének, címének, nyilvántartási értékének, szakjelzetének. A törlés jóváhagyása (az iskola vezetőjének aláírása) után a cím- és a csoportos leltárkönyvből ki kell vezetni, valamint a katalóguscédulát a megfelelő helyekről ki kell emelni.

 

Könyvtár nyitvatartási ideje

"A" hét

Hétfő: 730 - 930; 1300 - 1500 
Kedd: 730 - 1200; 1300 - 1500 
Szerda: 1000 - 1200; 1300 - 1500 
Csütörtök: 730 - 1200; 1300 - 1400 
Péntek: 1000 - 1200

"B" hét

Hétfő: 730 - 930; 1300 - 1500 
Kedd: 730 - 1000; 1300 - 1500 
Szerda: 830 - 1200; 1300 - 1500 
Csütörtök: 930 - 1400 
Péntek: 900 - 1300

 

 

Kattints ide a kereséshez


Partnereink

SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum


Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.

Telefon: +36 52 471 798 (iskola)

E-mail: baross@dszcbaross.edu.hu

OM azonosító: 203033/002

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002418


2024Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium